Over de stichting

Het Drielse Veer van 1000 tot 2016 en verder.

 

Van middeleeuws kerkveer tot utilitair, recreatief en toeristisch voet- en fietsveer

 

Sinds de vroege middeleeuwen bestaat er al een veerverbinding tussen de dorpen Driel en Oosterbeek. Aanvankelijk werd het veer met name ingezet ten behoeve van Drielse kerkgangers die de (oude) kerk te Oosterbeek bezochten. Al snel werd het veer echter ook ingezet voor andere utilitaire doelen. Vanaf het begin van de twintigste eeuw werd de veerverbinding onderhouden door een gierpont. Nadat de stuw bij Driel gebouwd werd was het niet langer mogelijk om de veerboot dankzij de stroming van de Rijn heen en weer te laten varen. En daarom werd vanaf die tijd de verbinding onderhouden door een motorbootje dat fietsers en voetgangers overzette. Dankzij ondersteuning van NUON kon door toenmalig eigenaar A.G.M. Gores geïnvesteerd worden in zonnecollectoren en elektrische aandrijving en zo vaart er tegenwoordig een ‘zonneveer’ tussen Driel en Oosterbeek.

 

In 2010 werd het Drielse Veer van Gores overgenomen door de Stichting Drielse Veer. Deze stichting ging het veer exploiteren met als belangrijkste doelstelling het aanbieden van leer-werktrajecten aan jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. Daartoe werkte de stichting nauw samen met Stichting Jobstap, een organisatie die dan ook in het bestuur van Stichting Drielse Veer vertegenwoordigd was. Om de overname van het veer van Gores te financieren werd door Jobstap een achtergestelde lening verstrekt aan Stichting Drielse Veer. Ook kreeg het Drielse Veer een rekening courant verhouding met Jobstap.

 

Het veer zette in al die jaren steeds meer passagiers over, waaronder -naast forenzen, recreanten en toeristen- een toenemend aantal scholieren. Deze scholieren woonachtig in de gemeenten Overbetuwe en Arnhem maken op weg naar het Dorenweerd College in Doorwerth (gemeente Renkum) gebruik van het veer. En daarom draagt het Dorenweerd College tegenwoordig ook bij in de exploitatiekosten van het Drielse Veer. Ook het Provinciaal Verenfonds en beide oevergemeenten dragen telkenjare bij aan de financiering van het exploitatietekort

 

De laatste jaren werd steeds duidelijker dat wetgeving van de rijksoverheid het Jobstap niet langer toe zou staan om vanuit de bestaande samenwerkingsafspraken met Stichting Drielse Veer leer-werktrajecten aan te bieden via het Drielse Veer.

En daarom werd -mede op initiatief van beide gemeenten- in 2015 besloten om er op korte termijn naar te streven Stichting Drielse Veer en Stichting Jobstap bestuurlijk geheel te ontkoppelen en te mikken op volledige vernieuwing van de personele samenstelling van het driekoppige bestuur.

 

Een drietal personen werd bereid gevonden om per 2016 het bestuur te vormen van Stichting Drielse Veer. De doelstellingen van de stichting werden voor die gelegenheid in die zin aangepast dat thans “het ten behoeve van utilitair, recreatief en toeristisch verkeer duurzaam in stand houden van de voet- fietsveerverbinding tussen Driel en Oosterbeek” het enige doel is.

 

Het oude en nieuwe stichtingsbestuur hebben gedurende de laatste maanden van 2015 sluitende afspraken gemaakt over het kwaliteitsniveau waaronder het veer van het oude naar het nieuwe bestuur zou worden overgedragen. En zo werd het sterk verouderde -en onbetrouwbaar gebleken- accupakket van de veerboot in december 2015 vervangen door een nieuw systeem en is daarnaast onderhoud gepleegd aan het aandrijfsysteem. Reeds eerder had het oude stichtingsbestuur zorg gedragen voor nieuwe zonnepanelen op de veerboot. Tenslotte werden sluitende afspraken gemaakt over het op korte termijn verrichten van herstel en onderhoudswerkzaamheden aan de aanlegpontons en de nachtsteiger van de veerboot.

Bij het plannen en uitvoeren van al deze werkzaamheden is maximaal samengewerkt met de vijf (deeltijd) schippers van de veerboot.

Voornemens voor 2016, 2017 en 2018

 

Op basis van de hiervoor aangehaalde doelstelling zullen bestuur, walkapitein en schippers in de jaren 2016, 2017 en 2018 de volgende activiteiten en werkzaamheden ontplooien:

 

+ Duurzame en betrouwbare exploitatie van de veerdienst tussen Driel en Oosterbeek.

 

+ Verrichten van onderhoud en beheer aan veerboot, aanlegpontons en nachtsteiger volgens door het bestuur vast te stellen schema, zodanig dat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat de veerboot wegens technisch ongemak uit de vaart genomen moet worden. Op deze wijze nemen kwantiteit en kwaliteit (= betrouwbaarheid) van de veerdienstverlening verder toe.

 

+ Verder verduurzamen van het energieverbruik van de veerboot, ondermeer door het plaatsen van een duurzame energiebron bij de nachtsteiger.

 

+ Aanschaf van een radarinstallatie opdat de veerboot ook tijdens mist kan varen, waardoor de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening nog verder zal toenemen. Realisatie van dit voornemen zal gepaard gaan met opleiding en certificering van de schippers.

 

+ Verbeteren van de niveauregeling van de aanlegsteigers met behulp van spudpalen.

 

+ Het bevorderen van het gebruik van de veerdienst door het, naast de tienvaartenkaart, aanbieden van abonnementen aan scholieren en eventueel forenzen. Een en ander op basis van een te verrichten onderzoek onder scholieren en forenzen, die van het veer gebruik maken.

 

+ Het verbeteren van de walfaciliteiten en de bewegwijzering, met name aan Drielse zijde van de veerverbinding. Hierbij samenwerken met gemeente Overbetuwe en dorpsraad.

 

+ Bevorderen dat de veerdienst Driel-Oosterbeek een logische en veelgebruikte verbinding wordt in het regionaal Rijnoverschrijdend recreatief en toeristisch fiets en wandelverkeer. Hiertoe samenwerken met de exploitanten van de ander veerverbindingen over Rijn en Waal.

 

+ Het samen met overheden bevorderen van het gebruik van de veerdienst door woon-werkforenzen, als alternatief voor gebruikmaking van de auto. Bijvoorbeeld in het kader van de aanpak ‘Beter Benutten’.

 

+ Het zo veel mogelijk werven van eenmalige gelden voor de investeringen die gepleegd moeten worden voor realisatie walfaciliteiten en aanschaf radar.

 

+ Het verder uitbouwen van de duurzame bestuurlijke en financiële relatie met de gemeentebesturen van Overbetuwe en Renkum, alsmede met het provinciebestuur van Gelderland.

 

+ Het verankeren van (gebruik van en draagvlak voor) het Drielse Veer bij de bevolking van de gemeenten Arnhem, Overbetuwe en Renkum en overige regiogemeenten.

 

+ Het in stand houden van de veerdienst door een stichtingsbestuur van drie personen dat wordt bijgestaan door een professionele organisatie van vijf part time schippers.Twee van deze schippers zijn in vaste dienst. De andere drie zijn aangetrokken op ZZP-basis.